Hà Văn Huân, Nguyễn Văn Phong (2015). Xác định đoạn mã vạch ADN cho Trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia tamdaoensis): Loài cây đặc hữu của Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 5: 123-130


Được đăng: Ngày 27 Tháng 02 Năm 2017 01:02 | Viết bởi Hà Văn Huân (Chủ nhiệm Dự án) |

TÓM TẮT Trên cơ sở các thông tin của gen matK thuộc loài Trà vàng pêtêlô đã công bố (Mã số KJ806276.1), một cặp mồi đặc hiệu được thiết kế để dựa trên khuôn ADN tổng số của 5 mẫu cây Trà hoa vàng Tam Đảo (TĐ1,TĐ2, TĐ3, TĐ4 và TĐ5) và 5 mẫu Trà vàng lá dày (LD1, LD2, LD3, LD4 và LD5). Kết quả PCR đã chỉ ra, tất cả các băng ADN đã được nhân lên từ các mẫu thí nghiệm có cùng một kính thước khoảng 950bp, tương tự với kính thước lý thuyết của đoạn gen matK ở loài Trà vàng pêtêlô. So sánh trình tự nucleotide của các mẫu sản phẩm PCR cho thấy không có sự khác biệt ở các lần lặp lại và các mẫu trong cùng một loài. Kết quả so sánh cho thấy trình tự nucleotide của đoạn gen matK ở cây Trà hoa vàng tam đảo so với ở cây Trà vàng lá dày chỉ sai khác 1 nucleotide (thay A bằng G) ở vị trí 508, so với ở loài Trà vàng petêlô thì có 1 nucleotide sai khác (thay C bằng A) ở vị trí 613; so sánh trình tự nucleotide của gen matK ở Trà vàng lá dày so với trà vàng petêlô thì có 2 nucleotide sai khác là thay G bằng A ở vị trí 508 và thay C bằng A ở vị trí 613. Trình nucleotide của đoạn gen matK xác định được từ cây Trà hoa vàng tam đảo và Trà vàng lá dày đã được đăng kí trên ngân hàng gen quốc tế (NCBI) với mã số KP241692 và KP241693. Trình tự này có thể là một trong các chỉ thị dùng để phân loại các loài trà hoa vàng của Việt Nam.