Hà Văn Huân, Bùi Văn Thắng, Hồ Văn Giảng, Chu Hoàng Hà (2015). Nghiên cứu chuyển gen sinh trưởng nhanh (GA20) và tăng chất lượng gỗ (4CL1) vào cây Xoan ta (Melia azedarach L.). Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.


Được đăng: Ngày 15 Tháng 01 Năm 2016 13:01 | Viết bởi Hà Văn Huân (Chủ nhiệm Dự án) |

TÓM TẮT: Gen GA20 mã hóa cho enzyme gibberellin 20-oxidase là enzyme chìa khóa tham gia vào quá trình sinh tổng hợp gibberellin trong cây, gen GA20 được phân lập từ cây Arabidopsis thaliana. Gen 4CL1 mã hóa cho enzyme 4-coumarate:coenzyme A ligase tham gia vào sinh tổng hợp lignin, được phân lập từ cây Thông đuôi ngựa (Pinus massoniana L.). Gen GA20 đã được ghép nối vào vector chuyển gen pBI121 và gen 4CL1 ghép nối vào vector pPTN289, cả hai hệ vector chuyển gen này đều mang promoter CaMV 35S. Các cấu trúc vector chuyển gen được biến nạp vào vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, chủng C58 để phục vụ biến nạp gen vào Xoan ta. Đã xây dựng được quy trình tái sinh cây Xoan ta thông qua tạo đa chồi và phôi soma với hiệu suất tái sinh cao. Quy trình tái sinh cây thông qua phôi soma có tỷ lệ mẫu cấy tạo mô sẹo đạt 96,7%; tỷ lệ mô sẹo cảm ứng tạo phôi soma đạt 96,6%; tỷ lệ phôi soma tái sinh thành cây hoàn chỉnh đạt 84,1%; tỷ lệ cây sống khi trồng ở vườn ươm đạt 95 %; cây sinh trưởng, phát triển bình thường. Quy trình tái sinh cây thông qua tạo đa chồi có tỷ lệ mẫu cấy tạo cụm chồi đạt 95,2%, với 9,8 chồi/cụm; chiều cao chồi tăng trung bình 3,85 cm sau 20 ÷ 25 ngày nuôi; tỷ lệ chồi ra rễ thành cây hoàn chỉnh đạt 100%. Trên cơ sở hệ thống tái sinh cây Xoan ta in vitro, quy trình kỹ thuật chuyển gen vào Xoan ta thông qua vi khuẩn A.tumefaciens đã được xây dựng với hiệu suất chuyển gen đạt 3÷ 5%. Đã chuyển thành công gen GA20 và gen 4CL1 vào Xoan ta, tạo được 05 dòng mang gen GA20 và 03 dòng mang gen 4CL1. Các dòng Xoan ta chuyển gen đều có sự khác biệt rõ rệt so với các dòng không chuyển gen.