PUBLICATIONS


  1. Ha Van Huan, Ho Van Giang, Ngo Van Thanh, Siliang Zhang, Yong Wang (2012). Identification and functional analysis of the Pm4CL1 gene in transgenic tobacco plant as the basis for regulating lignin biosynthesis in forest trees. Molecular Breeding (Springer publisher) 29 (1): 173-180
  2. Ha Van Huan, Yong Wang, Siliang Zhang (2012). Down-Regulation of Pm4CL1 Gene Expression in E. coli Model by Antisense mRNA. Biochemical Genetics (Springer publisher) 50(7-8):529-537
  3. Ha Van Huan, Ho Van Giang, Yong Wang, Siliang Zhang (2011). Overexpression and the enzymatic properties of the recombinant 4 coumarate:coenzyme A ligase, a key enzyme in lignin biosynthesis pathway. J Indian Acad Wood Science (Springer publisher). 8(1):21–25
  4. Ha Van Huan (2014). Biotechnology apllication in the forestry. Workshop proceesing: Linkage of research, traning and production development for restructuring the forestry sector in Vietnam, 99-106
  5. Hà Văn Huân, Đặng Thành Nam, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2006) Biểu hiện gen mã hóa erythropoietin người ở nấm men Pichia pastoris. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 4(3): 303-307
  6. S.-K Lee, Le Tho Son, et al. Dicarbonyl/ L-xylulose (DCXR): The multifunctional pentosuria enzyme. The International Jornal of Biochemistry & Cell Biology 45 (2013) 2563-2567. IF=4.9.
  7. Le Tho Son, et al. DHS-21, a decarbonyl/ L-xylulose reductase (DCXR) ortholog, regulates longevity and reproduction in Caenorhabditis elegans. FEBs Letters 585 (2011) 1310-1316. IF=3.5.
  8. Hà Văn Huân, Bùi Văn Thắng, Hồ Văn Giảng, Chu Hoàng Hà (2015). Nghiên cứu chuyển gen sinh trưởng nhanh (GA20) và tăng chất lượng gỗ (4CL1) vào cây Xoan ta (Melia azedarach L.). Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.
  9. Hà Văn Huân, Nguyễn Văn Phong (2015). Xác định đoạn mã vạch ADN cho Trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia tamdaoensis): Loài cây đặc hữu của Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 5: 123-130