MEMBER


Kỹ sư công nghệ sinh học Nguyễn Thị Minh Hiền

Cơ quan: Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01683820613

E.mail: nguyenhien59cnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

ks Nguyễn Thị Thương

Cơ quan: đh lâm nghiệp

ĐT: 01652218847

E.mail: nguyenthuongk59acnsh@

Lĩnh vực nghiên cứu: cnsh

KS BÙI THỊ TÌNH

Cơ quan: ĐHLN

ĐT: 01237542195

E.mail: tihbui59acnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: CNSH

Nguyễn Anh Tuấn

Cơ quan: Trường Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0973299794

E.mail: anhtuan.espeed@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ sinh Học

ks Hà Thiên Trang

Cơ quan: đại học lâm nghiệp

ĐT: 01642508049

E.mail: hathientrang9501@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

ks hoàng trang

Cơ quan: Viện công nghệ sinh học đại học lâm nghiệp

ĐT: 0969160129

E.mail: hoangtrangcfb95@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: tin sinh

KS Trịnh Quang Công

Cơ quan: Viện Công nghệ sinh học Đại học Lâm nghiệp

ĐT: 01656990605

E.mail: bq12314@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ nuôi trồng nấm

KS Vũ Thị Mến

Cơ quan: VNFU

ĐT: 01698656689

E.mail: vumencnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

không Nguyễn Thành Trung

Cơ quan: Trường Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0964609195

E.mail: thanhtrungpl95@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ sinh Học