MEMBER


PGS.TS. Hà Văn Huân (Chủ nhiệm Dự án)

Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT:

E.mail: hvhuanbiotech@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Gen, Sinhh học Phân tử, Đa dạng di truyền, Chọn tạo giống cây trồng

TS Lê Thọ Sơn More information

Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01649545586

E.mail: sonacademiasinica@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Di truyền và Sinh học phân tử

TS Nguyễn Văn Phong

Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 0912976815

E.mail: nv.phongfuv10@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Giống và Công nghệ sinh học, Công nghệ gene

TS. Nguyễn Cường

Cơ quan: Viện Công nghệ sinh học - VAST

ĐT: 043756 8286

E.mail: cuongnguyen@ibt.ac.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: Tin sinh học (Bioinformatics)

NCS (Đức) Hà Bích Hồng

Cơ quan: Viện CNSH Lâm nghiệp, Trường ĐH lâm nghiệp

ĐT: 0984590770

E.mail: hahongvp83@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Di truyền và Sinh học phân tử

TS. Lê Thị Thu Hiền

Cơ quan: Viện Nghiên cứu hệ gen - VAST

ĐT:

E.mail: hienlethu@igr.ac.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ gen học, công nghệ gen, đa dạng di truyền, an toàn sinh học

TS Trần Vũ Hải

Cơ quan: Bộ môn Công Nghệ sinh học - Viện Lúa ĐBSCL

ĐT: 0934666553

E.mail: tranvuhai2005@yahoo.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh Học phân tử

TS Bùi Mai Hương

Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01679805202

E.mail: huong@ipk-gatersleben.de

Lĩnh vực nghiên cứu: Di truyền và Sinh học phân tử

TS Nguyễn Văn Việt

Cơ quan: Viện CNSH Lâm nghiệp, Trường ĐH lâm nghiệp

ĐT: 0968615192

E.mail: vietsinhnv@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học thực vật

ThS Hoàng Minh Trang

Cơ quan: Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp - Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 0943445627

E.mail: hoangminhtrang.112@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Gen và Di truyền phân tử

NCS (Úc) Ngô Văn Thanh

Cơ quan: Viện CNSH Lâm nghiệp, Trường ĐH lâm nghiệp

ĐT: 0972012658

E.mail: vthanhnvfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Gen

TS. Trần Hồ Quang

Cơ quan: Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

ĐT: +84983394883

E.mail: tranhoquang@ibt.ac.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ gen và tế bào thực vật, Di truyền và chọn giống lâm nghiệp, Sinh học phân tử, Tin sinh học, Bảo tồn gen cây rừng

ThS Mai Thị Phương Thúy

Cơ quan: Viện NC Giống & Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam)

ĐT: 01265944255

E.mail: phuongthuy284@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học thực vật

TS Khương Thu Hương

Cơ quan: Viện CNSH Lâm nghiệp, Trường ĐH lâm nghiệp

ĐT: 0969043158

E.mail: thuhuong.khuong@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học thực vật

PGS.TS. Vũ Quang Nam

Cơ quan: Viện CNSH Lâm nghiệp, Trường ĐH lâm nghiệp

ĐT: 0984622611

E.mail: namvq1975@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Thực vật học, Tài nguyên cây Rừng

ThS.NCS Phùng Văn Phê

Cơ quan: Viện CNSH Lâm nghiệp, Trường ĐH lâm nghiệp

ĐT: 01666592175

E.mail: phungphe@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Thực vật học, Tài nguyên cây Rừng

Tiến sĩ CAO Phi Bang

Cơ quan: Trường Đại học Hùng Vương

ĐT:

E.mail: phibang.cao@hvu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học thực vật, công nghệ sinh học

Tiến sĩ Chu Hoàng Mậu

Cơ quan: Đại học Thái Nguyên

ĐT: +84913383289

E.mail: chuhoangmau@tnu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: Di truyền học và Sinh học phân tử

Thạc sĩ Nguyễn Văn Toàn

Cơ quan: Huyện Đoàn Yên Châu

ĐT: 0966994299

E.mail: khaitoan1990@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Sinh học

ThS. Phạm Thanh Hà More information

Cơ quan: Bộ môn Thực vật rừng-Trường Đại học Lâm nghiệp

ĐT: +84989883307

E.mail: hacrungvfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Thực vật rừng, Lâm sản ngoài gỗ, Thực vật đô thị