The project is supported by the Agricultural Biotechnology Program of the Ministry of Agricultural and Rural Development, Vietnam.

Institution of project management: Vietnam Forestry University (VFU)

Principal investigator: PhD. Ha Van Huan

Help


1. Phân quyền

 • Nhóm quản trị (Admin): Toàn quyền (Update, chỉnh sửa, xóa dữ liệu,...);
 • Nhóm thành viên (Members): Phải đăng ký tài khoản (Login/ Đăng ký); Được quyền Submit: DNA barcode, Gene, Genome, Publications;...
 • Nhóm khách (Guest): Không phải đăng ký tài khoản, Được quyền: Xem và sử dụng thông tin và các công cụ trong VNDNABank.

2. Đăng ký tài khoản

 • Đăng ký tài khoản vào mục Login / Đăng ký
 • Khai báo thông tin cá nhân theo Form, Add ảnh đại diện, File giới thiệu cá nhân đính kèm (CV định dạng PDF) 
 • Admin sẽ xem và duyệt tài khoản của bạn,
 • Sau khi duyệt bạn có thể đăng nhập vào hệ thống  để Submit dữ liệu (DNA barcode, Gene, Genome, Publications) và update thông tin cá nhân; Để mục more information xuất hiện bên cạnh tên của bạn thì bạn phải attach file đính kèm (CV khoa học).

3. Tìm kiếm dữ liệu (Search)

          VNDNABank cho phép tìm kiếm theo từng cơ sở dữ liệu (DNA barcode, Gene, Genome, Publications), tìm kiếm theo từ khóa, ID hoặc trình tự nucleotide

 • Click vào Search
 • Chọn cơ sở dữ liệu (DNA barcode, Gene, Genome, Publications);
 • Nhập từ khóa hoặc ID vào ô tương ứng
 • Click vào Search
 • Xem kết quả tìm kiếm

4. Submit dữ liệu

 • Login vào hệ thống theo tài khoản đã đăng ký;
 • Click vào Submit;
 • Chọn form tương ứng với dữ liệu cần submit;
 • Điền các thông tin theo Form tưng ứng;
 • Click gửi hoặc hoàn thành; 
 • Dữ liệu sẽ được gửi tới hệ thống, Admin sẽ xem xét và duyệt, sau khi duyệt dữ liệu sẽ xuất hiện trong Database. 

5. Công cụ (Tools)

Blast

Blast 1 trình tự với các trình tự trong database

 • Chọn công cụ Blast
 • Nhập các thông tin tùy chọn Blast
 • Nhập trình tự
 • Click vào tìm kiếm để bắt đầu Blast
 • Theo dõi kết quả Blast trong bảng, click vào link để xem chi tiết

Blast 2 hay nhiều trình tự với nhau

 • Click vào Tools/ Blast;
 • Chọn Align two or more sequences;
 • Nhập các trình tự cần blast vào cửa sổ, mỗi trình tự nucleotide Format dạng Fasta;
 • Click blast;
 • Xem kết quả.

Tree


Các bước tạo cây quan hệ:

 • Bước 1: Nhập dữ liệu trình tự dạng Fasta
 • Bước 2: Click Generate để tiến hành tạo cây quan hệ
 • Bước 3: Sau khi có kết quả, sử dụng các công cụ để điều chỉnh cây quan hệ

Illustrative Barcode


Các bước tạo barcode từ trình tự:

 • Bước 1: Nhập trình tự cần tạo barcode
 • Bước 2: Click Generate để tiến hành tạo barcode