MEMBER


Sinh viên Nguyễn Thị Huyền

Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 0975157615

E.mail: huyennguyentc1209@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ Sinh Học

sinh viên nguyễn thị nga

Cơ quan: trường Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 01627841681

E.mail: nguyenthinga140595@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Sinh viên NGUYỄN THU TRÀ

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01628492379

E.mail: super.tra.nguyen@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

sinh viên Trần Đình Vinh

Cơ quan: viện công nghệ sinh học đại học lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01663988208

E.mail: dinhvinh.x4.qh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: vi sinh hóa sinh

Trần Thị Châm

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 0964067524

E.mail: tranthicham1234@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Kĩ Sư Dương Công Tùng

Cơ quan: Trường Đại Học Lâm Nghiệp

ĐT: 01672224890

E.mail: duongtung102@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ Sinh Học

sinh viên lê thị nga

Cơ quan: Trường đại học lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 0969413200

E.mail: ngale0704vfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Kỹ Sư Nguyễn Thị Thu

Cơ quan: Viện CNSH Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 0966586560

E.mail: nguyenthu.13101994@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ Sinh Học

sinh viên NGUYỄN THỊ ÁNH

Cơ quan: đại học Lâm nghiệp

ĐT: 01696318971

E.mail: nguyenanh95vfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Sinh Viên Nguyễn Văn Toàn

Cơ quan: Trường Đại Học Lâm Nghiệp

ĐT: 01695396394

E.mail: nvtvp1995@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO

Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 0962056007

E.mail: vuthao23895@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh Viên Hoàng Tuấn Anh

Cơ quan: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY

ĐT: 0965765395

E.mail: hoangtuananhvfu@gmail,com

Lĩnh vực nghiên cứu: tạo mẫu sạch Thông Đỏ Bắc

Sinh Viên Nguyễn Trọng Thành

Cơ quan: Trường Đại Học Lâm Nghiệp

ĐT: 0973842289

E.mail: thanhmoi.family@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Nguyễn Thị Thắm

Cơ quan: Trường ĐH Lâm Nghiệp

ĐT: 0979971797

E.mail: Nguyenthitham620@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh viên Mai Ngọc Đạo

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0968954695

E.mail: ngocdao10102805@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

SInh viên Nguyễn Anh Dũng

Cơ quan: trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 0978914962

E.mail: nguyenanhdung.58bcnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Sinh viên Kiều Thị Huệ

Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp

ĐT: 01686681999

E.mail: kieuthihue95@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà

Cơ quan: VietNam National University of Forestry

ĐT: 0962636825

E.mail: tranminhvfu95@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Biotechnology

Sinh viên Hà Thị Chinh

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01662028711

E.mail: hathichinhvfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

sinh viên lã thị lan anh

Cơ quan: Trường đại học lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01664701686

E.mail: anhla251@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: CÔNG NGHỆ SINH HỌC